رئیسی: روابط سازنده میان کشورهای همسایه موثرترین عامل تقویت امنیت منطقه است

رئیس جمهور کشورمان گفت: نباید اجازه داد هیچ عاملی به روابط صمیمی دو کشور ایران و آذربایجان آسیب وارد کند.