اشتباهات پرتکرار که دشمن دندان هایتان است!

استفاده نکردن از نخ دندان به صورت روزانه یک اشتباه برای از دست دادن دندان هایتان به شمار می رود.