تحریم آمریکا علیه ۶ فرد و ۸ نهاد مرتبط با حزب الله لبنان

آمریکا تحریم هایی را علیه ۶ فرد و ۸ نهاد به بهانه کمک به تامین مالی فعالیت های حزب الله لبنان وضع کرده است.