توصیه مهم به مسافران/برق مراکز اقامتی قطع می‌شود؟

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بر جلوگیری از قطعی برق مراکز اقامتی تأکید کرد.