مشاهده پشه تب دنگی در یکی از شهرهای شمالی/فوت بیماران در جنوب کشور

پشه تب دنگی در یکی از شهر‌های غربی مازندران مشاهده شده است.