موافقت کنگره آمریکا با کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین!

سنای آمریکا بسته کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد.